สะพานฟัน และรากฟันเทียม ภูเก็ต


สะพานฟัน และรากฟันเทียม ภูเก็ต

สะพานฟันคืออะไร ?

สะพานฟัน เป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (pontic)ใช้ทดแทนฟันทีสูญเสียไป และเป็นตัวเชื่อม ครอบฟัน ที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

สะพานฟัน ช่วยทำให้มีรอยยิ้มที่กลับมาสวยงาม และช่วยให้มีการบดเคี้ยวและมีการออกเสียงที่ดีได้ดังเดิม ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่างและช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่างและช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟัน ให้เป็นไปตามธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน

สะพานฟันประกอบด้วย ครอบฟันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป วัสดุที่ใช้จะมีลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ในการทำครอบฟัน ซึ่งจะมีทั้ง วัสดุที่ทำมาจาก พอรซเลน ที่มีส่วนผสมของโลหะผสมทอง หรือแบบเซรามิก

1) สะพานฟัน ที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)
สะพานฟันแบบพอรซเลนผสมโลหะหรือแบบ PFM (ผสมทอง) ประกอบไปด้วย เปอร์เซ็นของทองที่ผสมอยู่มีส่วนช่วยในการปรับตัวสะพานฟัน

2) สะพานฟัน ที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิก
ครอบฟันแบบเซรามิกมีหลายประเภท เซรามิกแบบ Zirconia เป็นเซรามิกที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งบางครั้งถูกใช้ในการขึ้นรูปสะพานฟัน
- ครอบฟันแบบ 3M Lava Crowns 
- ครอบฟันแบบ Cercon Crowns 
- ครอบฟันแบบ Procera

ประเภทของสะพานฟัน

1) สะพานฟัน แบบธรรมดา
สะพานฟันแบบธรรมดาจะประกอบด้วยครอบฟันประเภทต่างๆแล้วแต่ความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นตัวเชื่อมครอบฟัน ที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างเคียง การทำครอบฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป

2) การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับ สะพานฟัน
ใช้เพื่อรองรับสะพานฟันในกรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่ติดกัน โดยไม่มีฟันซี่ข้างมารองรับ ระหว่างตัวสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันมักจะใช้กรณีที่มีช่องว่าง ระหว่างฟันเป็นจำนวนมาก หรือใช้เพื่อการทำสะพานฟันเป็นแถวยาว

3) สะพานฟัน แบบมีหลักยึดข้างเดียว (Cantilever Bridges)
สามารถใช้ได้กับฟันบริเวณที่ไม่มีแรงกดมากนัก เช่น บริเวณฟันหน้าโดยใช้การครอบฟันลอยยึดเกาะฟัน

4) สะพานฟัน แบบแมรี่แลนด์ (Maryland Bridges)
สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland bridge) ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะ หรือ พอรซเลน บนแต่ละด้านของสะพานฟัน ซึ่งยึดติดกับส่วนหลังของฟันจริง สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ มีแนวโน้มจะหลุดได้ง่าย เนื่องจากส่วนที่ติดกับฟันจะติดเฉพาะด้านหลังของฟันเท่านั้น